چارتیست بورس
1399/08/25
10:17
آآااقایون حقوقی ...از فلان صندوق درامد ثابت و بانک و ... کمی آهسته تر برادر ... شما متولیان بازار هستید این طور بی محابا و ذوق زده صفوف را عرضه ک...

آآااقایون حقوقی ...از فلان صندوق درامد ثابت و بانک و ... کمی آهسته تر برادر ...


شما متولیان بازار هستید این طور بی محابا و ذوق زده صفوف را عرضه کردن و نفس بازار را گرفتن، ان هم درست در ابتدای مسیری که باید اعتماد از دست رفته بازگردد،عجیب است...
امروز چند صندوق که نیازی برای ابطال هم نداشته اند گویا در بسیاری از نماد ها فروشنده بوده اند و همین موضوع صدای اعتراض همه را در اورده است


واقعا زمانی که بازار داشت بالا میرفت این صندوق ها کجا بودند ؟


چرا در ان قیمتها که مدام فریاد زده میشد بازار تشنه عرضه است فروشنده نبودند؟


غیر از این است پول درون این صندوق ها همان پول مردم است که یونیت خریده اند ؟


غیر از این است با همین پول سهام خریده اند و این شایبه ایجاد می شود که دلشان نسوخته که؟


فروش سهام با این روش آن هم در ابتدای یک برگشت با کلی جلسه و هماهنگی برای حمایت واقعا چه دلیلی دارد ؟آقای / خانم نهاد ناظر که به خرید و فروش چند صد هزار تایی حقیقی ها گیر میدهی و کد مسدود میکنی


❗️ اگر ساکت بنشینی واضح مشخص می شود بین حرف و عملتان چقدر صداقت دارید ❗️
کپی شده ✅انتهای خبر

0
0