تحلیل برای سود
1400/05/30
11:30
برادر اشرف غنی به طالبان پیوست 🔹برادر رئیس جمهور سابق افغانستان در دیدار با اعضای ارشد طالبان به این گروه پیوست.

برادر اشرف غنی به طالبان پیوست🔹برادر رئیس جمهور سابق افغانستان در دیدار با اعضای ارشد طالبان به این گروه پیوست.

انتهای خبر

0
0