نوآوران امین
1401/03/01
10:28
فهرست مجامع آتی هفته های منتهی به 4 و 11 خرداد ماه توضیح: - موضوع مجمع فوق العاده #ورنا، #مداران، #فباهنر، # کزغال، # غپینو، #قاسم، #پخش و #همراه:...

فهرست مجامع آتی هفته های منتهی به ۴ و ۱۱ خرداد ماهتوضیح:


- موضوع مجمع فوق العاده #ورنا، #مداران، #فباهنر، # کزغال، # غپینو، #قاسم، #پخش و #همراه:


تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس


- موضوع مجمع فوق العاده #دسبحان:


اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه و سایر موادی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.


- موضوع مجمع فوق العاده #زگلدشت:


تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس و سایر موارد.


- موضوع مجمع فوق العاده #دتولید:


اصلاح ماده ۱۹ اساسنامه و سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.


- موضوع افزایش سرمایه #سشمال:


اصلاح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش.#نوآوران_امین:


https://t.me/NoavaranAmin📞 ۰۲۱۸۷۷۰۰۸۰۸


💻 http://www.nadpco.comانتهای خبر

0
0