بتاسهم
1399/10/09
16:56
سمایه وارد میشود #سمایه آقای زیان ساز بازار در 6 ماهه تلفیقی حسابرسی شده 7375ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به دوره قبل با کمک سود سرمایه گذاری مق...

سمایه وارد میشود


#سمایه آقای زیان ساز بازار در ۶ ماهه تلفیقی حسابرسی شده ۷۳۷۵ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به دوره قبل با کمک سود سرمایه گذاری مقدرای کاهشی شده ؛زیان انباشته به ۲۹۹۲۲میلیارد ریال رسیده است!انتهای خبر

0
0