پارسیس تحلیل
1401/03/01
22:31
#خالص_ارزش_دارایی #وکبهمن ✅بررسی خالص ارزش داراییها (NAV) هر سهم مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن - وکبهمن نگاهی به NAV وکبهمن 🔗برای مشاهده لطفا کل...
انتهای خبر

0
0