کارگزاری آبان
1400/08/23
09:13
📈امروز نبض مثبت در نفتی ها محسوس است.#شپنا، #شبندر، #شتران، #شسپا، #شاوان، #شبریز، #شنفت، #شپاس و #شراز با گرایش مثبت،متعادل اند. در این میان #ونفت...

📈امروز نبض مثبت در نفتی ها محسوس است.#شپنا، #شبندر، #شتران، #شسپا، #شاوان، #شبریز، #شنفت، #شپاس و #شراز با گرایش مثبت،متعادل اند. در این میان #ونفت و #شرانل نیز با گرایش منفی و متعادل معامله می شوند.#شزنگ نیز تک نماد مورد توجه گروه است.


انتهای خبر

0
0