بتاسهم
1399/09/06
18:29
#زفکا تا 7 ماهه 1554 میلیارد ریال فروش داشت و ابان به 286 میلیارد ریالی رسید جمعا 8 ماهه 1841 میلیارد ریال فروش داشته است

#زفکا تا ۷ ماهه ۱۵۵۴ میلیارد ریال فروش داشت و ابان به ۲۸۶ میلیارد ریالی رسید جمعا ۸ ماهه ۱۸۴۱ میلیارد ریال فروش داشته است


انتهای خبر

0
0