بتاسهم
1401/01/08
18:18
#کسرام در بهمن با فروش 74 میلیارد ریالی و اسفند هم 85 میلیارد ریالی به عدد 383 میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی داشت

#کسرام در بهمن با فروش ۷۴ میلیارد ریالی و اسفند هم ۸۵ میلیارد ریالی به عدد ۳۸۳ میلیارد ریالی رسیده و عدد خوبی داشت


انتهای خبر

0
0