بتاسهم
1399/09/05
20:49
فروش #غبشهر در شهریور 1897 میلیارد ریال و مهر 1496 میلیارد ریال و ابان 1469 میلیارد ریال بود . نرخ فروش شهریور و مهر 87 و ابان 100 میلیون ری...

فروش #غبشهر در شهریور ۱۸۹۷ میلیارد ریال و مهر ۱۴۹۶ میلیارد ریال و ابان ۱۴۶۹ میلیارد ریال بود


. نرخ فروش شهریور و مهر ۸۷ و ابان ۱۰۰ میلیون ریال می باشد.۱۱ماهه ۲۳۵۲۶ میلیارد ریال فروش داشته استانتهای خبر

0
0