کارگزاری آبان
1400/11/20
07:38
📊#ثاخت اطلاعیه 1400/11/19 *بین المللی توسعه ساختمان* افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/...

📊#ثاخت


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹


*بین المللی توسعه ساختمان*


افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱


موضوع مزایده: نتیجه مزایده عمومی فروش پروژه نیمه ساخته مجتمع تجاری و هتل نارنجستان


تاریخ برگزاری مزایده:۱۴۰۰/۱۱/۱۹


شرح موضوع مزایده و فرآیند آن با عنایت به انجام مزایده عمومی فروش پروژه نیمه ساخته مجتمع تجاری و هتل نارنجستان توسط شرکت بین المللی توسعه ساختمان طبق مفاد توافقنامه به شماره ۵۳۷۸/۰۰/ص مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۰ فی مابین دو شریک پروژه (شرکت بین المللی توسعه ساختمان با سهم ۷۰ درصدی از حصه مشاع خود در پروژه و شرکت نارنجستان زیبای شمال با سهم ۳۰ درصدی از حصه مشاع خود در پروژه) از طریق دو نوبت آگهی منتشر شده در روزنامه های همشهری (به شماره ۸۴۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و شماره ۸۴۲۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱) و روزنامه خبر شمال (به شماره ۲۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ و شماره ۲۲۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۱) و وبسایت شرکت بین المللی توسعه ساختمان و وبسایت شرکت نارنجستان زیبای شمال (طبق بند ۹ شرایط عمومی شرکت در مزایده)، نظر به اینکه تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ (بر اساس ضوابط تعیین شده در اسناد مزایده) هیچ متقاضی جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت به دفتر این شرکت مراجعه ننموده است، لذا طبق بند ۳ و ۴ شرایط عمومی شرکت در مزایده، اعضاء کمیسیون فروش شرکت بین المللی توسعه ساختمان، خاتمه فرآیند برگزاری مزایده را اعلام نمودند.


دلایل عدم حصول نتیجه:عدم مراجعه متقاضی
انتهای خبر

0
0