پارسیس تحلیل
1400/04/13
08:19
دام زنده ✔️نمودار قیمت هر کیلو دام زنده و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخ

دام زنده✔️نمودار قیمت هر کیلو دام زنده و مقایسه با یک سال قبل از آن در همین تاریخانتهای خبر

0
0