کارگزاری آبان
1399/10/10
10:23
#نمرینو *کارخانجات ایران مرینوس* اطلاعیه عرضه 12 درصدی از سهام شرکت کارخانجات ایران مرینوس به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)

#نمرینو


*کارخانجات ایران مرینوس*


اطلاعیه عرضه ۱۲ درصدی از سهام شرکت کارخانجات ایران مرینوس به صورت عمده (مدیریتی غیرکنترلی)
انتهای خبر

0
0