محسن حسنلو
1399/09/23
09:09
#واتی 💢 سرمایه گذاری آتیه دماوند 💢 ورود نقدینگی مشهود می باشد و هرچقدر به محدود مشخص شده نزدیک شود، خریدار زیادتر می شود @HasanluMohsen

#واتی💢 سرمایه گذاری آتیه دماوند 💢ورود نقدینگی مشهود می باشد و هرچقدر به محدود مشخص شده نزدیک شود، خریدار زیادتر می شود@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0