کارگزاری آبان
1399/10/29
09:32
📈بانکی ها امروز را پر عرضه آغاز کردند.#وپاسار, #وبملت, #وتجارت, #ونوين, #وپارس, #وملل, #وسينا, #وكار, #وخاور, #وبصادر با فشار فروش همراه اند.

📈بانکی ها امروز را پر عرضه آغاز کردند.#وپاسار, #وبملت, #وتجارت, #ونوین, #وپارس, #وملل, #وسینا, #وکار, #وخاور, #وبصادر با فشار فروش همراه اند.


انتهای خبر

0
0