بولتن اقتصادی
1399/09/18
15:49
۱۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید واکسن کرونا در بودجه سال آینده ▫️در بودجه سال آینده ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید واکسن کرونا پیش بینی شده است.

۱۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید واکسن کرونا در بودجه سال آینده▫️در بودجه سال آینده ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای خرید واکسن کرونا پیش بینی شده است.

انتهای خبر

0
0