بتاسهم
1401/03/04
11:42
#ثجنوب با فروش 197 میلیارد ریالی به عدد 8ماهه فروش به 728 میلیارد ریال رسیده است

#ثجنوب با فروش ۱۹۷ میلیارد ریالی به عدد ۸ماهه فروش به ۷۲۸ میلیارد ریال رسیده است


انتهای خبر

0
0