تارگت بورس
1400/05/27
22:14
#غمارگ حفظ محدوده 2900 تارگت 3500 را فعال خواهد نمود

#غمارگ حفظ محدوده ۲۹۰۰ تارگت ۳۵۰۰ را فعال خواهد نمودانتهای خبر

0
0