پارسیس تحلیل
1399/10/04
09:00
" #ماهانه #پخش گزارش ماهانه پخش نشان میدهد که در آذر 1399 موفق به کسب درآمد 498 میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته رشد 28 درصدی داشته است....

" #ماهانه #پخشگزارش ماهانه پخش نشان میدهد که در آذر ۱۳۹۹ موفق به کسب درآمد ۴۹۸ میلیارد تومان شده است که نسبت به ماه گذشته رشد ۲۸ درصدی داشته است.لازم به توضیح است که میانگین درآمد ماهانه شرکت تا پایان این ماه مبلغ ۳۵۳ میلیارد تومان بوده که درآمد این ماه نسبت به میانگین فروش ماهانه ۴۱ درصد بیشتر بوده است.مجموع درآمد شرکت در سال مالی ۱۳۹۹ مبلغ ۳۱۷۴ میلیارد تومان بوده است.در نمودار فوق روند کسب درآمد شرکت از ابتدای سال ۱۳۹۸ قابل مشاهده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0