بورس۲۴
1401/02/24
11:15
توضیحات «بایکا» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت کارخانجات کابل سازی ایران در خصوص صورت های مالی شفاف سازی نمود.

توضیحات «بایکا» در خصوص عملکرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات کابل سازی ایران در خصوص صورت های مالی شفاف سازی نمود.


بایکا بیان داشت افزایش سود به جهت کاهش بهای تمام شده بوده است.


بایکا
انتهای خبر

0
0