تحلیلگران بازار سرمایه
1399/08/18
12:54
اطلاعات آماری بازار 1399/8/18 تعداد کل صف های خرید بازار:82 ارزش کل صف های خرید بازار:4,493,677,969,110ریال تعداد کل صف های فروش بازار:391 ارزش...

اطلاعات آماری بازار ۱۳۹۹/۸/۱۸تعداد کل صف های خرید بازار:۸۲


ارزش کل صف های خرید بازار:۴,۴۹۳,۶۷۷,۹۶۹,۱۱۰ریالتعداد کل صف های فروش بازار:۳۹۱


ارزش کل صف های فروش بازار:۷۱,۶۰۰,۱۰۵,۶۹۰,۳۶۳ریال@CMA_investmentانتهای خبر

0
0