نوسانگیر بازار سرمایه
1399/10/29
11:17
🟢 #رنیک از صف فروش فاصله گرفت ✳️ قدرت خریدار در حال افزایش ✅ @Navasani

🟢 #رنیک از صف فروش فاصله گرفت✳️ قدرت خریدار در حال افزایش✅ @Navasani

انتهای خبر

0
0