کدال۳۶۰
1401/02/19
11:04
#سبزوا #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خریدسهام بلوکی توسط شرکت فرعی سنجش سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/06/31 شرکت سیمان لا...

#سبزوا


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - خریدسهام بلوکی توسط شرکت فرعی سنجش سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ شرکت سیمان لار سبزوارشرح رویداد:


تحصیل و خرید( ۰۰۰ر۶۵۵ر۱۱ سهم معادل ۸/۵۶ درصد) سهام بلوکی شرکت نیرو سرمایه (سهامی عام) توسط شرکت تحت کنترل سنجش سهام شرکت سیمان لار سبزوار(سهامی عام)
۱۴۰۱-۰۲-۱۹ ۱۱:۰۴:۴۵ (۸۷۸۹۵۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0