کدال۳۶۰
1400/12/15
12:44
#لپیام #افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تقسیم سود شرکت توسعه و گسترش بسته بندی فلزی پارس- گروه ب) منتهی به سال مالی 1401/09/30 شرکت...

#لپیام


#افشای_اطلاعات_بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تقسیم سود شرکت توسعه و گسترش بسته بندی فلزی پارس- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شرکت گسترش صنایع پیامشرح رویداد:


احتراما ، نظر به مصوبه مجمع عمومی سالانه سهامداران شرکت توسعه و گسنرش صنایع بسته بندی فلزی پارس در مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ مبنی بر تقسیم سود به میزان هر سهم ۱۱.۳۰۰ ریال معادل ۱۶.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال سهم این شرکت از سود سهام می باشد .
۱۴۰۰-۱۲-۱۵ ۱۲:۴۴:۴۵ (۸۶۰۳۴۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0