کدال۳۶۰
1401/02/28
14:06
#وکبهمن آگهی ثبت افزایش سرمایه آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن - نماد: وکبهمن(مديريت سرمايه گذاري کوثر بهمن) با عنایت ب...

#وکبهمن


آگهی ثبت افزایش سرمایهآگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن - نماد: وکبهمن(مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن)با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-۰۰A-۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به‌مبلغ ۵,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰ میلیون ریال ، ) در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.۱۴۰۱-۰۲-۲۸ ۱۴:۰۶:۲۸ (۸۸۳۴۲۰)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0