بتاسهم
1401/01/06
16:11
افزایش سرمایه در #اپرداز گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 1,000,000,000,000 ریال به مبلغ 3,000,000,000,000 ریال از م...

افزایش سرمایه در #اپرداز


گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی و افزایش سرمایه در گردش که در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ به تصویب هیئت مدیره رسیدهانتهای خبر

0
0