بورسینه
1400/12/16
08:51
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #غبشهر ۱۷۵ میلیارد تومان #شتران ۱۴۹ میلیارد تومان #فایرا ۱۰۹ میلیارد تومان 🔹عرضه در بورس...

📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش🔹تقاضا در بورس:


#غبشهر ۱۷۵ میلیارد تومان


#شتران ۱۴۹ میلیارد تومان


#فایرا ۱۰۹ میلیارد تومان🔹عرضه در بورس:


#غدشت ۲۳ میلیارد تومان


#حفارس ۱۴ میلیارد تومان


#شبندر ۴ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#زاگرس ۲۹ میلیارد تومان


#بالاس ۹ میلیارد تومان


#بهپاک ۸ میلیارد تومان🔹عرضه در فرابورس:


#سدبیر ۲۲ میلیارد تومان


#قشیر ۶ میلیارد تومان


#شگامرن ۵ میلیارد تومان

انتهای خبر

0
0