تارگت بورس
1400/01/16
23:48
#شاخص_کل بمحدوده حمایت میدلاین کانال ترسیمی محدوده 1250-1255 نزدیک میشود و انتظار واکنش مثبت به این محدوده البته در شرایط عادی بازار را خواهم داشت...

#شاخص_کل بمحدوده حمایت میدلاین کانال ترسیمی محدوده ۱۲۵۰-۱۲۵۵ نزدیک میشود و انتظار واکنش مثبت به این محدوده البته در شرایط عادی بازار را خواهم داشت اما از دست رفتن این محدوده حمایت بعدی محدوده ۱۲۰۰انتهای خبر

0
0