بتاسهم
1401/02/21
07:18
#صبا بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) در تاریخ 20 اردیبهشت 1401 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت...

#صبابررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (صبا) در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت با فرض خالص ارزش دارایی های نمادهای های #تاصیکو، #تاپیکو و تیپیکو ۵۵,۲۶۴ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۴۴,۵۹۵ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین - سرمایه گذاری صدر تامین - بانک تجارت و تامین سرمایه امین.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۶,۲۹۵ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۳,۹۳۷ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #صبا ۷,۷۶۱ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۲ درصد می باشد.پ.ن: در محاسبه خالص ارزش داراییهای صبا، از NAV تاپیکو، تاصیکو و تیپیکو استفاده شده است.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0