بتاسهم
1400/01/15
07:28
#فمراد اسفند 40 میلیارد ریال ، بهمن ماه خاصی نداشت و ۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است جمع درامد به 1093 میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه 975 میلیار...

#فمراد اسفند ۴۰ میلیارد ریال ، بهمن ماه خاصی نداشت و ۲۰ میلیارد ریال فروش داشته است جمع درامد به ۱۰۹۳ میلیارد ریال رسیده است مدت مشابه ۹۷۵ میلیارد ریال بوده است


انتهای خبر

0
0