بورسینه
1400/07/21
08:51
📌برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش 🔹تقاضا در بورس: #فسرب ۸۶ میلیارد تومانض #شبندر ۹ میلیارد تومان #خودرو ۷ میلیارد تومان 🔸عرضه در بورس: #کد...

📌 برترین صفوف در ۲دقیقه ابتدایی پیش گشایش


🔹تقاضا در بورس:


#فسرب ۸۶ میلیارد تومانض


#شبندر ۹ میلیارد تومان


#خودرو ۷ میلیارد تومان🔸عرضه در بورس:


#کدما ۴۵ میلیارد تومان


#وسرضوی ۳۳ میلیارد تومان


#لپارس ۲۳ میلیارد تومان🔹تقاضا در فرابورس:


#شکام ۹۱ میلیارد تومان


#غگیلا ۲۰ میلیارد تومان


#فجهان ۱۴ میلیارد تومان🔸عرضه در فرابورس:


#فرابورس ۱۱ میلیارد تومان


#سبزوا ۴ میلیارد تومان


#قچار ۴ میلیارد تومان
انتهای خبر

0
0