بورس نامه
1399/08/18
11:18
ارزش معاملات » ۱۲۵۰ میلیارد تومان! روزهایی را داشتیم که ارزش معاملات #شستا یا #فملی به تنهایی برابر این عدد بود... www.boursenameh.com

ارزش معاملات » ۱۲۵۰ میلیارد تومان!روزهایی را داشتیم که ارزش معاملات #شستا یا #فملی به تنهایی برابر این عدد بود...
www.boursenameh.com

انتهای خبر

0
0