پایگاه خبری انتخاب
1400/05/24
14:50
جانشین وزیر کشور افغانستان: انتقال قدرت به دولت موقت به شکلی صلح آمیز انجام خواهد شد / انتخاب 🆔 @Entekhab_ir

جانشین وزیر کشور افغانستان:انتقال قدرت به دولت موقت به شکلی صلح آمیز انجام خواهد شد / انتخاب🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0