مجید سلطانی
1399/09/30
11:52
این پول توسعه بازار و صندوق ملی را اگر بدن و سهام پالایش را از مردم پس بگیرن، شاید بهترین کار و حمایت ممکن از بازار باشه!

این پول توسعه بازار و صندوق ملی را اگر بدن و سهام پالایش را از مردم پس بگیرن، شاید بهترین کار و حمایت ممکن از بازار باشه!


انتهای خبر

0
0