تحلیل برای سود
1400/07/04
12:38
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی روز سه شنبه مناسب هستند : ✅ فروس ✅ ثفارس ✅ توسن ✅ ولیز ✅ ورازی ✅ آ س پ

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی روز سه شنبه مناسب هستند :✅ فروس


✅ ثفارس


✅ توسن


✅ ولیز


✅ ورازی


✅ آ س پ

انتهای خبر

0
0