پارسیس تحلیل
1399/11/12
07:00
#تاصیکو بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ 11 بهمن 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 42...

#تاصیکو



بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹



پرتفوی بورسی:



ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۲۳۱۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳۹۰۳۴ میلیارد تومان می باشد.



مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملی صنایع مس ایران - فولاد مبارکه اصفهان - هلدینگ توسعه معادن و فلزات و مس شهید باهنر.



پرتفوی غیر بورسی:



ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۸۳۳۷ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۷۴۶۸ میلیارد تومان می باشد.



بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو ۱۶۴۷۶ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۱ درصد می باشد.



کانال تحلیلی پارسیس



انتهای خبر

0
0