پارسیس تحلیل
1399/11/12
07:00
#تاصیکو بررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ 11 بهمن 1399 پرتفوی بورسی: ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت 42...

#تاصیکوبررسی خالص ارزش داراییها (#NAV) هر سهم سرمایه گذاری صدر تامین - تاصیکو در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹پرتفوی بورسی:ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت ۴۲۳۱۲ میلیارد تومان و ارزش افزوده بورسی شرکت مبلغ ۳۹۰۳۴ میلیارد تومان می باشد.مهمترین شرکتهای بورسی آن عبارتند از:ملی صنایع مس ایران - فولاد مبارکه اصفهان - هلدینگ توسعه معادن و فلزات و مس شهید باهنر.پرتفوی غیر بورسی:ارزش برآوردی پرتفوی غیر بورسی شرکت ۸۳۳۷ میلیارد تومان و ارزش افزوده غیر بورسی شرکت مبلغ ۷۴۶۸ میلیارد تومان می باشد.بدین ترتیب NAV هر سهم #تاصیکو ۱۶۴۷۶ ریال و نسبت P/NAV روز شرکت ۶۱ درصد می باشد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0