سیگنال طلایی
1399/09/23
11:59
با نوجه به معاملات خوب ها و سهم های شاخص ساز منفی 5 #وبصادر فرصت مناسب

با نوجه به معاملات خوب ها و سهم های شاخص ساز
منفی ۵ #وبصادر فرصت مناسب

انتهای خبر

0
0