بتاسهم
1401/02/10
14:07
#فروی با صادرات بیش از 500 تن شمش 229 میلیارد ریال فروش داشته و البته گفته است مبلغ فروش صادراتی بابت نهایی شدن فروش های ماه گذشته طبق قرارداد منع...

#فروی با صادرات بیش از ۵۰۰ تن شمش ۲۲۹ میلیارد ریال فروش داشته و البته گفته است مبلغ فروش صادراتی بابت نهایی شدن فروش های ماه گذشته طبق قرارداد منعقده بوده است .


انتهای خبر

0
0