بورس۲۴
1401/02/25
09:53
زمین «شمواد» تجدید ارزیابی شد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی از تجدید ارزیابی زمین خبر داد.

زمین «شمواد» تجدید ارزیابی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی از تجدید ارزیابی زمین خبر داد.


بر این اساس جمع زمین های کارخانه و زمین در سازمان عمران زاینده رود در چادگان رقم ۳۱۸ میلیارد تومان تجدید ارزیابی شده اند.


شمود
انتهای خبر

0
0