تحلیل برای سود
1400/10/08
09:58
#گزارشات_ماهانه_آذر #مدیریت در گزارش ماهانه آذر 992 میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است. #وسپهر در گزارش ماهانه آذر 1,335 میلیارد ری...

#گزارشات_ماهانه_آذر#مدیریت در گزارش ماهانه آذر ۹۹۲ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#وسپهر در گزارش ماهانه آذر ۱,۳۳۵ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#صبا در گزارش ماهانه آذر ۷۷ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.#شوینده در گزارش ماهانه آذر ۳۸۸ میلیارد ریال سود فروش سرمایه گذاری ها داشته است.

انتهای خبر

0
0