بتاسهم
1400/12/29
17:19
#قلرست در اسفند به فروش 228 میلیارد ریالی رسیده و در مجموع 8 ماهه به عدد 2018 میلیارد ریالی رسیده است

#قلرست در اسفند به فروش ۲۲۸ میلیارد ریالی رسیده و در مجموع ۸ ماهه به عدد ۲۰۱۸ میلیارد ریالی رسیده است


انتهای خبر

0
0