بتاسهم
1399/10/07
04:13
#ثشرق در اذر 60 میلیارد ریال ، ابان با فروش 54 میلیارد ریالی به عدد 230 میلیارد ریالی در 2 ماه اخیر رسیده است

#ثشرق در اذر ۶۰ میلیارد ریال ، ابان با فروش ۵۴ میلیارد ریالی به عدد ۲۳۰ میلیارد ریالی در ۲ ماه اخیر رسیده است


انتهای خبر

0
0