بتاسهم
1400/12/28
21:10
سرمايه گذاري هامون کيش از زیر مجموعه های #وپترو تا اسفند ۱,۱۱۶,۳۶۴ میلیارد ریال سود زیرمجموعه ها محقق کرده است

سرمایه گذاری هامون کیش از زیر مجموعه های #وپترو تا اسفند ۱,۱۱۶,۳۶۴ میلیارد ریال سود زیرمجموعه ها محقق کرده است


انتهای خبر

0
0