بورس۲۴
1401/01/30
13:58
«قشیر» زمین می فروشد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت قند شیروان قوچان بجنورد در خصوص آگهی فروش زمین با کاربری زراعی شفاف سازی نمود.

«قشیر» زمین می فروشد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت قند شیروان قوچان بجنورد اعلام نمود در خصوص آگهی فروش زمین با کاربری زراعی به استحضار می رساند زمین های موصوف در قبال مطالبات شرکت از اشخاص خریداری گردید و در سرفصل دارائیهای آماده برای فروش ثبت گردید و از سنوات گذشته نیز علی رغم درج آگهی روزنامه و اخذ قیمت کارشناسی بدلیل عدم ایجاد شرایط برابر آئین نامه های شرکت به فروش نرسید.


اما شرایط ایجاد شده در سال گذشته که باعث به وجود آمدن زیان جدی برآوردی ۱۱ ماهه به مبلغ ۵۸۱,۸۰۳ میلیون ریال گردید لذا به منظور بهبود ساختار مالی، شرکت بر اساس ضوابط در مرحله نهایی نسبت به فروش زمین موصوف به صورت مذاکره ای پس از اخذ قیمت کارشناسی اقدام داشت.


در ضمن از آنجا که پس از چند دوره مزایده، شرکت جهت هموار کردن مشکلات خود مجبور به فروش زمین های موصوف به واحدهای داخلی بنیاد مستضعفان بوده و به دلیل این که توافقات به کندی و سختی پیش می رفت و همچنین به دلیل سپری نشدن نامه نگاری اداری، جمع آوری اطلاعات و میزان قطعیت موارد فوق، منجر به تاخیر در ارسال اطلاعات در سامانه کدال گردید که پس از اخذ قرارداد نهایی نسبت به افشای موارد فوق اقدام می گردد.


قشیر
انتهای خبر

0
0