شکارچی سهام
1399/10/06
17:36
#دی بروزرسانی نمودار حالت سایدوی به خودش گرفته در این حالت میشه سود خوبی تو مدت کوتاه گرفت میتونه از قسمت نازک ابر اینبار عبور کنه قیمت فعلی ...

#دیبروزرسانینمودار حالت سایدوی به خودش گرفته در این حالت میشه سود خوبی تو مدت کوتاه گرفت


میتونه از قسمت نازک ابر اینبار عبور کنهقیمت فعلی ۴۰۸۰ تومنحمایت معتبر ۴۰۰۰


اهداف ۵۵۰۰ . ۸۲۰۰🌺🌺
انتهای خبر

0
0