آواتحلیل
1401/02/30
19:37
#بررسی_گزارش_کدال #کلوند ✅ کاشی الوند در سال مالی 1400 به سود خالص 107 میلیارد تومانی معادل 2676 ریال به ازای هر سهم دست یافت که نسبت به سال مالی...

#بررسی_گزارش_کدال #کلوند✅ کاشی الوند در سال مالی ۱۴۰۰ به سود خالص ۱۰۷ میلیارد تومانی معادل ۲۶۷۶ ریال به ازای هر سهم دست یافت که نسبت به سال مالی قبل ار آن، ۳۵ درصد رشد نشان می دهد. فروش شرکت طی این دوره با ۶۵ درصد افزایش به ۵۸۹ میلیارد تومان رسیده است و حاشیه سود ناخالص شرکت نیز با یک واحد درصد افزایش به ۲۶.۶ درصد رسیده است. با این وجود هزینه دعاوی مالی و رشد مالیات بر درآمد، رشد سودخالص را محدود کرده است.✅ کلوند در زمستان ۶.۷، در پاییز ۳۸، در تابستان ۴۱ و در بهار ۲۱ میلیارد تومان سود خالص داشته است. سود فصل زمستان، به دلایل غیرعملیاتی مذکور، ۸۲ درصد نسبت به پاییز و ۶۵ درصد نسبت به زمستان گذشته کاهش یافته است.✅ فروش شرکت در زمستان با ۱۳ درصد کاهش نسبت به پاییز، ۱۵۲ میلیارد تومان گزارش شده است. فروش فصول بهار تا پاییز شرکت به ترتیب ۱۱، ۱۵۱ و ۱۷۴ میلیارد تومان بود. حاشیه سود ناخالص در بهار ۲۶، تابستان و پاییز ۳۰ و زمستان ۲۰ درصد بوده است.📉 آخرین قیمت سهم ۲۶۴۰ تومان بوده و در یکسال اخیر ۴۰ درصد بازدهی داشته است...

انتهای خبر

0
0