تکسهم ۹۸
1401/05/30
09:38
افزایش سرمایه در #آریان پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/11/16 مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ 19,817,375,000,000 ریال به مبلغ 60,...

افزایش سرمایه در #آریان


پیرو تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ مبنی بر تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۱۹,۸۱۷,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ،سود انباشته ،سایر اندوخته ها به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر و اصلاح ساختار مالی ، هیئت مدیره در نظر دارد نسبت به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سایر اندوخته ها به منظور مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر اقدام نماید.انتهای خبر

0
0