کدال۳۶۰
1399/10/10
08:44
#وسمرکز آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده زمان برگزاری: 1399/10/30 سا...

#وسمرکز


آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العادهزمان برگزاری: ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ ساعت ۱۲:۰۰۱۳۹۹-۱۰-۱۰ ۰۸:۴۴:۴۸ (۷۰۷۹۲۷)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0