کارگزاری آبان
1401/02/27
08:52
📈صف خرید مدیریت 248 میلیون سهم شپارس 212 میلیون سهم حگهر 102 میلیون سهم فاذر 44 میلیون سهم ومدیر 38 میلیون سهم

📈صف خرید


مدیریت ۲۴۸ میلیون سهم


شپارس ۲۱۲ میلیون سهم


حگهر ۱۰۲ میلیون سهم


فاذر ۴۴ میلیون سهم


ومدیر ۳۸ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0