پایگاه خبری انتخاب
1400/05/30
08:54
📝 وزرای پیشنهادی مطلقا تحت فشار فرد یا گروه خاصی ایجاد نشده است سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری: این ترکیب مطلقا تحت فشار فرد یا گروه خاصی ایجاد ن...

📝 وزرای پیشنهادی مطلقا تحت فشار فرد یا گروه خاصی ایجاد نشده استسید ابراهیم رییسی رییس جمهوری:این ترکیب مطلقا تحت فشار فرد یا گروه خاصی ایجاد نشده است. صحبت هایی که درباره روابط سببی و نسبی در سایت ها گفته شده است، به هیچ وجه وجود ندارد.ترکیب وزرای پیشنهادی حزبی و متعلق به جریان خاصی نبوده است.تلاش کردیم مردم گرایی، ارزشی بودن و برنامه محوری در انتخاب گزینه ها مورد توجه باشد.سعی کردیم عبور از شرایط فعلی کشور در انتخاب ها مدنظر باشد.


🆔 @Entekhab_ir

انتهای خبر

0
0